VROV – VKLJUČEVANJE ROMSKIH OTROK V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Home Portfolio VROV – VKLJUČEVANJE ROMSKIH OTROK V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Projekt poteka v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pod okriljem Sveta Evrope.

Vodja projekta: Koraljka Čeh

Projektni tim: Sonja Filipič, Ksenija Popošek, Mojca Rojc, Andreja Simić, Lana Matjašič, Aleksandra Kunstelj, Dejan Peklar, Jasmina Mazreku, Janja Modrijančič, David Vrbančič, Nina Malajner, Nevenka Pušnik, Petra Damiš Lavrenčič, Urša Krajšek, Vesna Ačko, Tamara Škafar Vogrin, Giovannino Raffanelli, Mateja Mohora, Alen Gomilšek.

Število oddelkov, vključenih v eksperiment: 9

Število vključenih učencev: 211

Kljub temu da se Svet Evrope že desetletja ukvarja z romsko problematiko, je vključevanje romskih otrok in mladostnikov v izobraževanje še vedno velik izziv. Zaporedna priporočila Odbora ministrov jasno opredeljujejo politična načela in družbene vrednote, ki bi morale oblikovati politiko, ter enako jasno opredeljujejo rezultate, ki bi jih morali doseči. Vendar se le redka od njih dotikajo oblikovanja prakse v razredu.

Strokovna skupina Sveta Evrope je v letih 2018-19 pripravila podrobnejše smernice, v katerih je predlagala nove načine vključevanja romskih otrok in mladostnikov v izobraževanje. Predlogi skupine, ki vplivajo tudi na vključevanje drugih jezikovnih in kulturnih manjšin v izobraževanje, temeljijo na konceptu Sveta Evrope o večjezičnem in medkulturnem izobraževanju, na katerega se osredotočajo priporočila, ki jih je nedavno sprejel Odbor ministrov – Priporocilo-CMRec.docx (live.com)

Cilj projekta/eksperimenta: preizkušanje novih pristopov

Namen eksperimenta je preizkusiti te usmeritve v praksi in jih izpopolniti na podlagi izkušenj. Eksperimentalni projekt poteka tri šolska leta (2022-23, 2023-24 in 2024-25) in vključuje štiri ali pet osnovnih šol v treh državah članicah Sveta Evrope: Grčiji, Slovaški in Sloveniji. Projekt vodi usmerjevalna skupina, ki jo sestavljajo strokovnjaki Sveta Evrope pod vodstvom profesorja Davida Littla (Irska), trije nacionalni koordinatorji in predstavniki ministrstev za izobraževanje v sodelujočih državah. Na sodelujočih šolah eksperimentiranje poteka po dveh načelih, ki sta temeljni za delo Sveta Evrope na področju jezikovnega izobraževanja: (1) učenci vseh starosti, ki se učijo jezikov, so tudi uporabniki jezikov, družbeni akterji, ki stremijo k uresničevanju lastne volje, in (2) jezikovno izobraževanje mora upoštevati vse jezike, ki so prisotni v določenem izobraževalnem kontekstu, ter učencem pomagati razviti celostne večjezične repertoarje.

The project is organised by the Slovenian Institute of Education under the auspices of the Council of Europe.

Project leader: Koraljka Čeh

Project team: Sonja Filipič, Ksenija Popošek, Mojca Rojc, Andreja Simić, Lana Matjašič, Aleksandra Kunstelj, Dejan Peklar, Jasmina Mazreku, Janja Modrijančič, David Vrbančič, Nina Malajner, Nevenka Pušnik, Petra Damiš Lavrenčič, Urša Krajšek, Vesna Ačko, Tamara Škafar Vogrin, Giovannino Raffanelli, Mateja Mohora, Alen Gomilšek.

Number of departments involved in the experiment: 9

Number of pupils involved: 211

Despite the fact that the Council of Europe has been working on Roma issues for decades, the inclusion of Roma children and adolescents in education is still a major challenge. The successive recommendations of the Committee of Ministers clearly define the political principles and social values that should shape policy, and equally clearly define the outcomes that should be achieved. However, few of them address the design of classroom practice.

In 2018-19, the Council of Europe Expert Group produced more detailed guidelines proposing new ways of including Roma children and adolescents in education. The group’s proposals, which also have implications for the inclusion of other linguistic and cultural minorities in education, build on the Council of Europe’s concept of multilingual and intercultural education, which is the focus of the recommendations recently adopted by the Committee of Ministers.

Project/experiment objective: testing new approaches

The aim of the experiment is to test these approaches in practice and to refine them on the basis of experience. The pilot project runs over three school years (2022-23, 2023-24 and 2024-25) and involves four or five primary schools in three Council of Europe Member States: Greece, Slovakia and Slovenia. The project is steered by a Steering Group composed of Council of Europe experts led by Professor David Little (Ireland), three national coordinators and representatives of the Ministries of Education in the participating countries. In the participating schools, experimentation is guided by two principles that are fundamental to the Council of Europe’s work in the field of language education: (1) language learners of all ages are also language users, social actors who strive to exercise their own will, and (2) language education must take into account all the languages present in a given educational context and help learners develop integrated multilingual repertoires.

 

Video – Vrov_video1

OŠ Janka Padežnika Maribor_predstavitveni video šole (Primary school Janko Padežnika Maribor_presentation video of the school)

DOSTOPNOST